شماره های تماس

دفتر مرکزی

تماس 1

تماس 2

مدیر عامل

مهندس جعفری

مدیر علمی

دکتر محمدی

مدیر فنی

مهندس مقدم

کارشناسان فروش

مدیر فروش

یلدا یاری

سرپرست فروش شهرستان ها

مهنوش کوچکی

نماینده فروش آذربایجان غربی و شرقی و ارومیه

عابد خیرخواه

نماینده فروش اصفهان

سعیده یارمحمدی

نماینده فروش خوزستان

آتوسا نقدی