دستگاه لیزر رفع موهای زائد تیتانیوم

تحویل دستگاه به آقای دکتر بیدکی

تحویل دستگاه به آقای دکتر مخبریان

تحویل دستگاه به خانم دکتر پورفرد

تحویل دستگاه به کلینیک ایلا بیوتی

دستگاه لیزر رفع موهای زائد کندلا

آقای دکتر مرتضوی

دستگاه هایفو 7D

آقای دکتر کیانی

دستگاه کرایولیپولیز 360

کلینیک دکتر بیوتی

سایر کلینیک های تجهیز شده توسط پرمون مد

حاجی صادقیهایفو اولترافورمر
احمدپورکرایولیپولیز 360
خانیT29
بیلکیکرایولیپولیز 360
فیروزیRF گلوبال IPL
صفاییهایفو اولترافورمر 3
رستمیT29
آوامهرکرایولیپولیز 360
علیزادهکندلا جنتل مکس پرو
سلماسیتیتانیوم
صفاریکندلا جنتل مکس پرو
قائدیکرایولیپولیز 360
رسکیتیتیتانیوم
عربیهایفو اولترافورمر 3
غلامی رادتیتانیوم
موسوی مطلقتیتانیوم
افشارکرایولیپولیز 360
ذبیحیتیتانیوم
نویدتیتانیوم | RF رومیزی | هایفو اولترافورمر | کرایولیپولیز 360 | بادی آنالیزور | اسکین آنالیزور
حیدریتیتانیوم | هایفو اولترافورمر
شهیدیتیتانیوم
موسوی پناهتیتانیوم
کریم یارتیتانیوم
رحیمیانCO2 فرکشنال
شافعیانCO2 فرکشنال
مخبریانتیتانیوم
قانع اردکانیتیتانیوم
عالیتیتانیوم
حسینیکرایولیپولیز 360
نوابیهایفو اولترافورمر
پورفردتیتانیوم
آقاجانیتیتانیوم
گرجیکرایو ناب وی
امیرپورکیوسئیچ IPL
ملک لیهایفو رومیزی
بختیاریکندلا
علیزادهکندلا و تیتانیوم
احمدیانT29
طالبیتیتانیوم
ماجدیتیتانیوم – هایفو – بادی آنالیزور
بیلکیکرایولیپولیز
زراعت پیشههایفو
کشتکارانتیتانیوم
الماسیانتیتانیوم
ظفری زادهتیتانیوم
رحیمیکیوسوئیچ
دکامیتیتانیوم – کرایو
پارساتیتانیوم
صفاریکندلا
معینیلیزر ADSS
تحویل تیتانیوم آقای کشتکاران و خانم ظفری زادهدر شهر بهبهان
تحویل تیتانیوم خانم قاسمی جنت آباد
تحویل دستگاه تیتانیوم خانم دکتر یاسمن در شهر تبریز
تحویل دستگاه خانم فرپور شهر آمل
تحویل دستگاه کندلا خانم علیزاده در اسلامشهر تهران
تحویل لیزر کندلا دکتر تنها شهر مهاباد
تیتانیوم آقای الماسی شهرک غرب
تیتانیوم علیزاده سلماس
خانم دکتر دستگاه لیزر T29 شهر تبریز فانی
کرایو 360 خانم موسوی امیدیه
کندلا آقای بختیاری قم
دستگاه کرایولیپولیز 360 دکتر پهلوانی تربت حیدریه
دستگاه لیزر T29 دکتر جعفرپور شهر بابل
دستگاه هایفو اولترافورمر 3 مویدی کرج فردیس
دستگاه کرایو EMS ناب وی دکتر خدایی پاسداران